Nyt

 

 

• Valgprogram »

Se Maren Spliid Gruppens valgprogram

 

• Læserbreve »

Maren Spliid Gruppen lægger vægt på at føre en offensiv offentlig debat. Se læserbrevene her.

 

• Pressemeddelelser, høringssvar, mm..»

Se Maren Spliid gruppens pressemeddelelser.

 

 

 

 

             MAREN SPLIID GRUPPENS              

                      VALGPROGRAM  

 

 

 

                MAREN SPLIID GRUPPEN

                                vil

            Borgernær kommunalpolitik

 

  

 

Maren Spliid Gruppen går ind for samarbejde, respektfuldhed og ligeværdighed, og det ønsker vi i al omgang med både børn, unge og voksne i kommunen!

 

Maren Spliid Gruppen sætter mennesker før store prominente bygningsværker til minde om snart forhenværende politikere. Vi er ikke vækstfjendske, men vi mener ikke, det er i orden at købe biografbilletter, hvis man da ikke har råd til aftensmad. Med andre ord, det er ikke i orden at kaste store summer af kommunale midler efter ambitiøse kulturelle arrangementer, når man samtidig skærer på væresteder, klubber, ældrecentre, personalenormeringer o.s.v..

 

Maren Spliid Gruppen ønsker, at Horsens kommune skal gå fra at blive opfattet som og drevet som en virksomhed, som oven i købet markedsføres stort og flot, til at blive et fællesskab – et fællesskab, hvor vi i samarbejde arbejder for, at borgerne har/får et godt og værdigt liv.

 

  

 

ØKONOMI

 

Horsens kommune er ikke fattig, men vælter sig heller ikke i penge.

 

Maren Spliid Gruppen mener, det er påkrævet med en pause i prestige byggerier/projekter. Vi mener, der er mange menneskelige opgaver at tage fat på, og de har første prioritet.

 

Kommunens økonomi angår os alle.

Hvad kommunens midler bruges til og på, siger endda noget om os, idet måden et samfund behandler sine medborgere på, fortæller hvilket samfund vi har med at gøre.

 

Maren Spliid Gruppens ønske er, at sund fornuft, viden, etik og moral – og et positivt menneskesyn skal sikre både menneskelig og kommunal vækst.

 

Alle de øvrige emner i valgprogrammet vil påvirke økonomien i en eller flere retninger.                                                      

 

 

 

 

PERSONALE

 

Personalepolitik er kommunalpolitikernes ansvar, men blander de sig i den personalepolitik, som kommunens personale hver dag udsættes for!?

 

Personalepolitikken har stor betydning for personalets sundhedstilstand, og for værdien af den indsats medarbejderen leverer i sit job. Dermed er det et område, som har stor betydning for kommunens økonomi. Alt afhængig af, hvad medarbejderen arbejder med, vil resultatet af politikken påvirke videre ud som ringe i vandet enten til gavn eller skade, alt efter den førte personalepolitik og hvordan den indvirker på medarbejderen.

 

Maren Spliid Gruppen sætter store krav til kommunens ansatte. Vi sætter ligeledes store krav til en personalepolitik, som skal give optimale arbejdsforhold. Maren Spliid Gruppen vil arbejde for et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø på alle kommunens arbejdspladser.

 

Kommunens borgere kan kun have interesse i, at vore ansatte trives i jobbet. Det er til gavn for de ansattes sundhed, kommunens borgere og kommunens økonomi.

 

Maren Spliid Gruppen lægger vægt på, at vore ansatte har både ret og pligt til at ytre sig vedrørende kommunale forhold. Vore ansatte er eksperter på deres område, hvorfor det ikke er til gavn for andet end forfængelighed, at de hindres i at ytre sig.

 

 

                    

  

BY, LAND OG BOLIG

 

Maren Spliid Gruppen går ind for at samle kommunens borgere under et vi”, i stedet for at skille, med et ”de/dem” og ”os”.

 

Maren Spliid Gruppen mener dermed, det er vigtigt med mere magt til landsbyrådene i forhold til borgernes ønske for deres område. Her forudsættes, at det enkelte landsbyråd rent faktisk repræsenter landsbyen og ikke alene en del heraf, arbejder demokratisk og selvfølgelig er demokratisk valgt.

Vi mener ikke, at en kommunalbestyrelse med et udvandet demokrati, alene skal lægge politikken for hverken landdistrikter eller landsbyer.

 

Boligpolitisk vil Maren Spliid Gruppen arbejde for, at kommunen tager sit ansvar alvorligt, bl.a. vedrørende skimmelsvamp i lejeboliger.

Borgere skal ikke blive syge af, at bo til leje i Horsens kommune.

 

Fremtidig kommunal bebyggelse ønsker vi opført miljømæssigt bæredygtigt. Dette gælder også i forhold til renoveringer.

 

Det skal fortsat være muligt at bo i Horsens kommune på trods af lav indkomst, uden dermed at være henvist til sundhedsskadelige boligforhold.

 

 

 

 

 

 

  

BØRN

 

Kommunens børn er vores alles fremtid, vores vigtigste råvare.

 

Maren Spliid Gruppen vil en større og bedre forebyggelse af forskellige problemstillinger. Ofte er det billigere at forebygge frem for at halse efter og lappe. Men mindst ligeså vigtigt er det, at det er et godt og vigtigt signal at sende til barnet og dets familie: ”du betyder noget for os, og vi vil gerne samarbejde med dig/Jer for, at det skal gå dig godt/bedst muligt”.

 

Maren Spliid Gruppen ønsker, at kommunens borgere kan deltage i et råd for udvikling af nye veje i kommunens børnepolitik.

 

M.h.t. dagsinstitutioner er det vigtigt, at forældrene kan få passet deres børn, når de er på arbejde, at de ikke skal være dybt afhængige af bedsteforældre eller andre p.g.a. ferie, kurser eller andet i daginstitutionen.

Pasning på halv tid til halv pris, skal være en mulighed.

 

Derudover skal der være kvalitet i pasningen. Normeringen skal være i top, og den skal bestå af voksne med pædagogisk baggrund.

 

Maren Spliid Gruppen vil desuden arbejde for, at kommunen kan tilbyde udsatte børn en mentor.

 

 

 

 

 

  

UNGE

 

Maren Spliid Gruppen ønsker kommunens unge mere på banen i forhold til deres fritidsbehov og -ønsker.

 

Vore unge skal opdrages til demokrati, og til at være med til at træffe beslutninger og tage ansvar for det, de har med at gøre.

Maren Spliid Gruppen vil arbejde for, at kommunens unge får rammer, de kan udvikle sig positivt i.

Hvad, hvordan og hvor, skal man finde frem til i samarbejde med de unge. Det vil være en løbende proces, da både behov og udvikling ændres over tid.

 

Maren Spliid Gruppen ønsker et mere synligt børnebyråd, og vi vil, at politikerne tager sig af de problemstillinger børnebyrådet måtte lægge frem.

 

Maren Spliid Gruppen er fortaler for et Ungeråd i Horsens kommune.

Vi vil et demokratisk valgt ungeråd, apolitisk og med retten til at sætte deres egen dagsorden.

 

Vi tænker, at et ungeråd starter ved 15 – 16 år. Desuden finder vi det afgørende at kommunalbestyrelsen står bag et demokratisk valg, og dermed signalerer ønske om ungeråd.

Vi skal lære de unge om demokrati, og ikke andre styreformer – i hvert fald ikke i denne proces.

 

Ungerådet skal ikke alene fungere m.h.p. høringer og debatter. Ingen skal sætte begrænsninger for, hvad ungerådet kan tage op.

Der skal være mulighed for dialog med politikerne, hvis og når ungerådet har behov.

 

Maren Spliid Gruppen forestiller sig, at unge er valgbare til rådet fra 15 års alderen til ca. 25 års alderen.

 

Da vi finder at ungerådet skal være apolitisk, mener vi der skal være klare regler i forhold til politisk aktive, medlemmer af politisk parti. Vi synes ikke et ungeråd skal kunne bruges/misbruges som springbræt/reklame i forhold til partipolitik.

 

Maren Spliid Gruppen finder, at Horsens kommune skal sætte midler af til en demokratisk valgkamp med efterfølgende demokratisk valg.

Alle unge skal vide – også alle vi andre – at noget stort er på vej.

 

1. Seriøs oplysningskampagne, startende med brev til de unge i den

    vedtagne aldersgruppe.

2. Regler for opstilling til rådet.

3. Kraftigt oplyst og demokratisk opstillingsproces.

4. Demokratisk valg, gerne under stor mediebevågenhed.

 

Ovenstående må gerne koste, da der er tale om en vigtig læringsproces.

 

 

 

  

 

 

FOLKESKOLEN

 

Maren Spliid Gruppen vil arbejde for tidssvarende og pædagogiske undervisningsmaterialer og for plads og tid til, at eleverne kan røre sig, godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø – herunder antimoppe politik og lektiecafe´.

 

Hjælpemidler som IT-rygsæk skal tildeles efter behov, og ikke efter for godt befindende. Det er desuden et lovbestemt område. Da vi ikke finder det hensigtsmæssigt, at udgiften til IT-rygsæk skal tages ud af den enkelte skoles budget, ønsker vi at Horsens kommune centralt har udgiften til dette hjælpemiddel.

 

Da vi ikke mener, det realistisk set er tiden for ”gratis skolemad” ønsker vi læren om sund kost implementeret i skolens hverdag.

Maren Spliid Gruppen vil, at den kost man måtte kunne købe på skolerne, er sund kost. Ligeså ønsker vi, at ”udflugter” til bageren o.a. i skoletiden, ikke er tilladt.

 

Maren Spliid Gruppen finder det vigtigt, at der på skolen arbejdes med og for gode klassemiljøer, for gode ydre rammer gør det ikke alene.

Ligeværdighed er roden til godt samarbejde og godt psykisk arbejdsmiljø, hvorfor det skal være et krav i skolen.

 

Gode engagerede lærere er guld værd for eleverne og deres indlæring. Dem skal vi passe godt på, og holde fast i, bl.a. ved at give dem gode arbejdsbetingelser og godt arbejdsmiljø såvel fysisk som psykisk.

Tingene hænger sammen.

Børn lærer, når det er sjovt og trygt at gå i skole. Det stiller krav til det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, til lærernes uddannelse, til de pædagogiske metoder og til undervisningsmaterialerne.

 

Folkeskolen skal uddanne alle unge så godt, at de er i stand til, at tage en ungdoms- eller erhvervsuddannelse. Eleverne skal desuden opdrages til at være tolerante mennesker!

 

 

 

 

ÆLDRE

 

Vore dårligst stillede ældre skal vi sørge godt for.

Maren Spliid Gruppen er imod ethvert tidstyrani og unødvendig dokumentation.

 

Vi ønsker, at plejepersonalet kan gøre brug af sekretær, hvor det måtte være muligt, da det vil frigøre ressourcer til plejen. Vi finder det uhensigtsmæssigt, at plejepersonale bruger ressourcer på opgaver, som andre faggrupper kan varetage. Også her skal tænkes i job til flest muligt, hvorfor vi skal holde os til at gøre det vi er bedst til – hvilket sandsynligvis vil sige det vi er uddannet til.

 

Maren Spliid Gruppen ønsker de pårørende aktivt inddraget i pleje og omsorg, med mindre den ældre er imod.

Det er vigtigt, at kommunen også samarbejder med ældreråd, brugerråd og familien, men det er den ældre og dennes behov og ønsker, som skal være i centrum.

Maren Spliid Gruppen ønsker gode ældre- og plejeboliger, som passer til forskellige behov, såvel i størrelse, indretning og pris.

 

Maren Spliid Gruppen mener, det vil være til gavn for vore ældre, om vi skaber et mere tværfagligt samarbejde ved at inddrage pædagoger i plejen. Det kan bringe mere ”liv” ind i de ældres hverdag, da denne faggruppe har en anden tilgang til mennesket end sundhedspersonale generelt.

Maren Spliid Gruppen mener det er vigtigt, at alle ældre i kommunen får forskellige tilbud om motion og andre aktiviteter som foredrag, diskussion, film, musik o.s.v., da det er med til at forebygge og holde vore ældre medborgere sunde og raske.

Jo mere aktiv man er, jo kortere er den tid, hvor man er afhængig af andre.

 

Maren Spliid Gruppen vil også arbejde for oprettelse af et tryghedshotel med et tilstrækkeligt antal pladser, optimering af de ældres madordninger og for ældres indflydelse på drift af ældrecentre og cafeterierne der.

Desuden vil vi arbejde for en struktur i hjemmeplejen, som vil give en større grad af tryghed og forebyggelse bl.a. i forhold til antal indlæggelser.

 

 

 

SUNDHEDS- OG SAMFUNDS

MEDMENNESKELIGE FORHOLD

 

Psykisk og fysisk sundhed er en forudsætning for at kunne tage det fulde ansvar for sig selv, for at kunne deltage helt i samfundet, og frit nyde livet.

Derfor er det også et samfundsansvar at medvirke til at skabe sundhed og ikke alene et individuelt anliggende.

 

Maren Spliid Gruppen vil arbejde for mere forebyggelse og for, at alle borgere i kommunen sikres gode samfundsmedmenneskelige forhold. Det medvirker til det bedst mulige liv og størst mulige livskvalitet.

 

Alle borgere skal behandles med respekt og ligeværd, specielt i sager vedrørende dem selv og familie.

 

Barnets tarv skal sættes højest, og der skal sikres et godt, respektfuldt og ligeværdigt samarbejde mellem barn, forældre, sociale myndigheder, institutioner og skoler.

 

Maren Spliid Gruppen ønsker kommunale reservebedster for især enlige forældre.

 

Maren Spliid Gruppen går ind for nytænkning og kreativitet i løsning af opgaverne, men der skal lægges vægt på samarbejde, positivitet, ligeværdighed og anstændighed.

Bl.a. heraf kommer det forslag vi sendte til Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen i februar 2013. Mette Frederiksen kunne godt se idéens relevans, og så ikke nogen hindring for, at man lokalt supplerer den beskæftigelsesfaglige indsats, som jobcentrene skal varetage.

(Se under læserbreve: ”Maren Spliid Gruppens ide´).

 

Maren Spliid Gruppen vil et godt og ansvarligt fællesskab i Horsens kommune. D.v.s., at vi borgere skal tage ansvar for os selv, vore nærmeste og vores samfund.

 

Omvendt kræver det også en borgernær politik – og den skabes igennem samarbejde. Ligeværdigt samarbejde. Det hele hænger sammen.

 

 

 

ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE – ELLER IKKE

 

Maren Spliid Gruppen mener at vi også kommunalt skal stile mod et økologisk bæredygtigt samfund, derfor skal vi have de miljømæssige parametre med, når nye virksomheder skal godkendes.

 

Maren Spliid Gruppens holdning har hidtil været den, at vi ikke vil medvirke til nedsættelse af dækningsafgiften, men i stedet medvirke til, at virksomhederne kan drage nytte af god infrastruktur, adgang til kvalificeret arbejdskraft, hurtig offentlig service indenfor teknik (byggetilladelser, miljøgodkendelser o.s.v.), generel god offentlig service (børnepasning, skoler, sportsfaciliteter, biblioteker o.a.). Men bl.a. krise i samfundet og dermed manglende job til mange, har affødt et andet syn på dækningsafgiften.

Vi har derfor (i læserbrevet ”Støtte og krav til virksomheder” bragt i HF i maj 2013) talt for, at det var en mulighed at nedsætte dækningsafgiften, hvis virksomhederne gav kommunens borgere noget til gengæld – nemlig arbejdspladser. Allerhelst ser vi i Maren Spliid Gruppen, at virksomhederne trækker deres arbejdspladser hjem til Danmark – og i denne sammenhæng altså til Horsens.

 

Siden har Horsens kommune faktisk indgået en ”noget for noget” aftale med arbejdsmarkedets parter.

Vi mener en sådan aftale er til gavn for vores samfund.

 

Maren Spliid Gruppen vil arbejde for regulære ansættelser i stedet for aktiveringer.

Kun fantasien, eller mangel på samme, sætter grænser for værdige tiltag og meningsfulde jobs.

Ingen fleksjob berettiget borger skal stå uden job, da der er meningsfulde opgaver nok, som skal løses.

 

Maren Spliid Gruppen ønsker at tilføre jobcentret mere kreativitet, for en større menneskelig gevinst for de berørte borgere. Måske det er muligt at skabe små lønsomme minivirksomheder?

 

Maren Spliid Gruppen vil arbejde for, at kommunen er aktiv i at skabe jobs via investeringer i energibesparelser, nye kloaksystemer, bedre forhold for cyklister + investering i efteruddannelse af faglærte og ufaglærte, herunder nydanskere – så der bliver indsigt og forståelse for miljøproblemerne og løsningerne.

 

Maren Spliid Gruppen ønsker et rummeligt arbejdsmarked. Alle har noget positivt at bidrage med.

 

Uanset diverse ressourcer, kan det være på sin plads at bevilge førtidspension til borgere, som alt andet lige har for store fysiske eller psykiske gener i forsøget på at fastholde et arbejde. Vores kommunale system skal være i besiddelse af fornuftig dømmekraft – og tilmed kunne anvende den. Borgere skal ikke for alt i verden fastholdes i job. Det skal kunne bære rent menneskeligt.

 

 

 

 

MILJØ

 

Maren Spliid Gruppen vil arbejde for, at ”man” i Horsens kommune ikke føler sig for ”stor og flot” til at kopiere de miljøtiltag, som mange andre kommuner har haft stor glæde og økonomisk gevinst ud af at gennemføre.

Vi mener ikke, det til enhver tid er nødvendigt at opfinde den dybe tallerken selv. Det kræver, foruden de rette ekspertiser, tid - og hvad der tager tid koster penge. Penge vi kan bruge andre steder.

 

Maren Spliid Gruppen ønsker store kommunale miljøtiltag for store energi besparelser.

 

Maren Spliid Gruppen ønsker miljøviden, miljøhensyn og miljøtiltag implementeret overalt fra vuggestue til grav. Vi ønsker infocentre rundt om i kommunen til brug for borgerne, og til at trække på i undervisning på forskellige niveauer.

 

Maren Spliid Gruppen ønsker, at fornuftige miljøhensyn og -tiltag bliver en naturlig del af borgernes, kommunens og vore ansattes hverdag.

For at nå dertil, skal der sættes fokus på emnet, så vi alle kan forstå, blive engagerede og være sammen om indsatsen.

 

Det er ikke et klimaråd vi her kan have gavn af, men noget helt praktisk og jordnært som f.eks. miljøinfocentre.

 

Helt let at forstå er det ikke, at når vi nu skal spare på den kommunale el, og derfor indimellem slukker gadelyset i Horsens by om natten, at man så samtidig kan finde på at have tændte gadelygter allerede fra godt middag. Det er svært at se logikken i at vi skal føle os rundt i natten p.g.a. spare iver, og samtidig tænde lys i dagslyset.

Et sådant spild vil vi arbejde på at afskaffe.

 

 

 

 

 

KULTUR

 

Du – hvad er kultur?

Det er noget man pudser møbler i! Sagt af Storm P

 

Ifølge ordbogen er kultur den forædlingsproces på det materielle og det åndelige område, som foregår i samfundenes og den enkeltes liv, og som omfatter både nydannelser og vanedannelser.

Et kulturcenter er således et samlingssted med mulighed for udøvelse af mange forskellige aktiviteter.

 

Maren Spliid Gruppen er ikke optaget af det ”finkulturelle”, men alene af kultur for alle.

 

Vi mener, det er strengt nødvendigt ikke alene at bevare, men også at udvide åbningstiderne på de små biblioteker.

 

Bibliotekerne er, ligesom skolerne, lokale samlingssteder og dermed en nødvendighed for kulturlivet.

 

Det videnssamfund, vi er afhængige af, starter ved det lokale bibliotek. Her er viden tilgængelig for alle borgere, og i alle aldre.

 

Maren Spliid Gruppen mener, det er vigtigt også at give plads og rum for unge borgere og deres kulturelle aktivitet. Ikke alle er til boldspil.

Vi mener den ægte kultur vokser nedefra og op iblandt os. Kultur er ikke noget man køber sig til.

 

Kultur, helt eller delvist båret af frivillighed giver store menneskelige og samfundsmæssige gevinster andre steder i landet. Specielt den delvist frivilligt bårede.

 

Maren Spliid Gruppen ønsker Horsens kommune som ægte kulturkommune, hvilket ikke alene vil være til gavn og glæde for turister, men også for kommunens borgere i det daglige liv i større grad end i dag.

Det at tage kulturen alvorligt og give den plads til at vokse kan øge borgernes sundhed, give fælles oplevelser og stor rigdom.

 

Maren Spliid Gruppen ønsker, at kommunale midler fortrinsvis bruges til den borgernære kultur, med forbindelse til borgernes hverdag, og gerne den aktive af slagsen. Det vil derfor være forrykt, at lægge afgift på det at borgere mødes til aktiviteter og hyggeligt samvær i kommunens bygninger.

Vi vil derimod gøre op med kommunens tradition, at hælde millioner i Det Nye Teater, elitesport, Middelalderfestival m.m..

Vi ønsker, at det fremover skal koste 20 kr. pr. barn og 50 kr. pr. voksen at komme til Middelalderfestival.

Desuden ønsker vi, at billetter til store koncerter og andre store begivenheder pålægges en belastningsafgift på 50 kr. Det er jo ikke gratis at have kommunens folk til at løbe rundt og klargøre veje m.m. til f.eks. koncerter, giro m.m..

 

Maren Spliid Gruppen er blevet inspireret til et nyt tiltag, som vi ønsker at kalde Trøjborg-Parken efter vores tidligere borgmester Jan Trøjborg.

Trøjborg-Parken skal være et samfundsintegrerende projekt til gavn for fællesskabet – og den enkelte.

Inspirationen kommer fra Madsby-parken i Fredericia, men vi ønsker et bredere og dybere format.

Parken skal ikke alene være et lege- og rekreativt område. Den skal også indeholde indsatsområder fra både den offentlige og det private erhvervsliv – og være til gavn for alle parter.

Vi forestiller os at parkens etablering, drift og vedligeholdelse skal varetages af kommunens beskæftigelsesafdeling, som et projekt for lokale dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere.

Det lokale erhvervsliv ønskes inddraget – ikke alene som sponsorer, men som medskabende af et lærings- og forståelsesfremmende miljø.

Her kan både børn og voksne få kendskab til det lokale erhvervslivs mangfoldighed og indhold.

Virksomhederne kan – i f.eks. en pavillon – præsentere sig selv, deres jobfunktioner, arbejdsprocesser og produkt.

Der kan være mulighed for både udstillinger, demonstrationer og foredrag/forelæsninger. Ja, det er vel alen fantasien som sætter grænsen.

Virksomhederne skal i et eller andet omfang, have mulighed for at råde over parken i forretningsmæssige sammenhænge.

Med tiden kan der – i Trøjborg-Parken – udvikles et lokalt videns- og innovationscenter, med henblik på at styrke det lokale erhvervsliv.

 

Den gamle slagteri grund vil være et oplagt sted at placere Trøjborg-Parken, da det er centralt og med både bus og tog lige ved havelågen.

 

  

 

 

TRAFIK

 

Maren Spliid Gruppen ønsker en form for gratis offentlig transport i Horsens bymidte. Her tænker vi ikke den traditionelle klodsede bybus, men et lettere og mere smidigt køretøj, super miljøvenligt selvfølgelig. Vi kan kalde køretøjet for ”Hesten”, ”Dyhr”, ”Maren” eller udskrive konkurrence om navn til vidunderet?

 

Det må være muligt at tilrettelægge transport til og fra f.eks. banegården, så også folk udenbys fra kan benytte miljøtransporten  til og fra job, og altså ikke føler sig nødsaget eller fristet til at slæbe sin bil med til byen.

 

Maren Spliid Gruppen vil også arbejde for, at borgere og pendlere kan benytte sig af gratis citycykler. Citycyklerne kan gerne være sponsoreret af et privat firma, med dennes reklame på.

Der er jobs i vedligehold af cyklerne, med høj miljøprofil. Dygtige borgere kan bestride disse jobs og gerne have unge i lære.

 

Årsagen til ovenstående er selvfølgelig, at vi skal have mest muligt svineri/forurening og trafik ud af byen. Det første er sund fornuft og m.h.t. trafik, så er der voldsom megen trafikkaos i bymidten på flere tider af døgnet.

 

Trafikproblemerne skal desuden løses, før man planlægger yderligere bebyggelse i Horsens by, alt andet vil være hovedløst.

Maren Spliid Gruppen kræver stop for yderligere udbygning af midtbyen, før der er taget stilling til den overordnede infrastruktur.

 

Maren Spliid Gruppen ønsker, at der bliver lavet en plan over placeringen af dagligvarebutikker og, at den afspejler borgernes behov.

Vi vil desuden arbejde for, at der i forbindelse med byggetilladelserne hertil, opkræves gebyrer svarende til den øgede trafikbelastning som disse butikker måtte medvirke til.

 

Maren Spliid Gruppen ønsker udbygning af cykelstier rundt i kommunen. Hvor, tilrettelægges i samarbejde med de forskellige lokalråd.

Vi ønsker turbo på færdiggørelsen af de allerede planlagte cykelstier, og en plan og deadline for udførelse af nye cykelstier.

 

Maren Spliid Gruppen vil arbejde for et rimeligt/nødvendigt antal offentlige parkeringspladser da vi mener der må være en blonde for, hvor mange midtby p-pladser, som kan købes af private. Bankerne især, hvad skal de dog med alle de p-pladser i midtbyen?

  

 

 

 

 

INTEGRATION

 

Integration betyder at blive inddraget i en større helhed.

Det betyder meget for de fleste mennesker at være en del af fællesskabet. Vi har alle brug for at blive taget godt imod – på uddannelsesstedet, på job, i vores familie og bestemt også i vores svigerfamilie.

Lige omkring svigerfamilier kan man høre mange historier om, hvor skidt det kan gå. Det er ikke altid let at komme ind i en ny familie!

Vore nydanskere er havnet i en form for ny familie.

I en familie skal man gerne kunne møde hinanden på lige fod, ligeværdigt!.

Det er vigtigt at vi alle er åbne og positive. Det handler om trivsel.

 

Maren Spliid Gruppen ser mangfoldighed som en styrke. Det er nydanskerne, som bringer os mangfoldigheden, og dermed styrken.

Vi skal behandle vore nydanskere med respekt, ligeværdighed og anerkendelse.

 

Når mennesker med vidt forskellig baggrund – kulturelt, uddannelsesmæssigt eller religiøst – mødes, kan det give anledning til problemer. Det er vores alles ansvar at medvirke til løsning af de problemer, som opstår.

 

Maren Spliid Gruppens politik bygger på to grundsten: Et værdigt menneskesyn og integrationsforslag, der virker.

At Horsens kommune er multikulturel SKAL kunne ses i kommunens ansættelser, i skolerne, i daginstitutionerne og i gadebiledet.

Vi ønsker en kommune, som har plads til alle. Det skal være muligt at få uddannelse og job, uanset hudfarve.

 

Horsens kommune skal selvfølgelig have et bredt sammensat Integrationsråd, godt støttet af folk fra LO og DA.

Maren Spliid Gruppen går ind for brugerråd og borgerindflydelse.

 

Det er af afgørende betydning, at børnene lærer dansk, og at de helt fra de er små har kammerater med dansk baggrund. Maren Spliid gruppen vil arbejde for, at ingen institution bliver domineret af børn fra de etniske minoriteter, da det vil være hæmmende for deres mulighed for at lære dansk og få danske kammerater.

 

Folkeskolen har en central rolle i integrationen, og i at sikre, at alle børn bliver uddannet, så de bliver dygtige og i stand til at møde fremtidens udfordringer.

Der skal være en fornuftig fordeling af tosprogede elever på byens skoler. De tosprogede børn, som har dårlige danskkundskaber, skal tilbydes at komme på en skole med mange børn med dansk baggrund. Der skal så gives støtte til transport til skole.

 

Sårbare skoler, hvor der er mange børn med sproglige og sociale problemer, skal gøres til flagskibe v.h.a. styrket skoleledelse, efteruddannelse af lærerne, gode faglokaler og udearealer, styrket skolehjemsamarbejde og styrket pædagogisk og psykologisk rådgivning.

Efteruddannelse i klasseledelse skal gøre læreren i stand til at skabe ro og respekt omkring undervisningen.

Disse tiltag skal også gøre skolerne mere attraktive for forældre med dansk baggrund.

 

Modersmålundervisningen skal kvalitetsudvikles og skal starte i børnehaveklassen. Målet er, at eleverne bliver reelt tosprogede, altså mestrer to sprog 100%. På den måde bliver sproget en styrke og en fordel, i stedet for en hindring.

 

Maren Spliid Gruppen vil arbejde for at sikre de unge uddannelse og arbejde. Derfor foreslår vi:

1.    Uddannelsesvejledning, med opsøgende arbejde i forhold til de unge, og styrket indsats mod frafald fra uddannelserne.

2.    Flere praktikpladser både i det private og i kommunen.

3.    Indsatsen for at få arbejdsløse og kontanthjælpsmodtagere i arbejde, skal flyttes væk fra kontorerne og ud i områderne. Det giver kommunens medarbejdere større lokalkendskab.

 

København er den storby i Danmark, som har den største beskæftigelsesgrad blandt nydanskere. En væsentlig årsag til den succes er den samarbejdsaftale, som er indgået mellem arbejdsmarkedets parter: LO, DA, FTF, arbejdsformidlingen og Københavns Kommune.

 

Der kan være mange andre forslag til, hvordan en indsats forstærkes, f.eks.:

1.    kan LO og DA uddanne tillidsfolk og arbejdsledere til at hjælpe nydanskerne ind på arbejdspladsen.

2.    virksomhederne kan gøres mere rummelige.

3.    Kommunen kan gøre det let at få arbejde ved som fast servicetilbud at lave al papirarbejdet.

4.    kommunens ansatte kan gennemgå kurser i kulturmøde.

5.    ledere i kommunen kan uddannes i mangfoldig rekruttering.

6.    mentorordninger, som er baseret på, at erfarne medarbejdere får ansvaret for at indsluse nydanske kolleger og løbende følge op på ansættelsesforholdet.

7.    integrationsklausuler (sociale klausuler) i kommunens udbudsmateriale. Således, at vi kan sikre, at de private virksomheder tager f.eks. etniske teknisk skolepraktikanter, har etnisk personalepolitik, og har en ambition om, at ansætte medarbejdere med anden etnisk baggrund.

8.    o.s.v..

 

Alle der vokser op i, ja bor i Danmark, skal opleve sig som ligeværdige medborgere, med lige muligheder og pligter. Alle skal have mulighed for at deltage aktivt i samfundslivet, og for at få en plads på arbejdsmarkedet.

Maren Spliid Gruppen forventer af alle, at de bruger de demokratiske rettigheder – og, at de er med til at opdrage deres børn til at være aktive i det samfund vi er fælles om!